Urząd Gminy łamie prawo
 • Szanowni uczestnicy programu Decydujmy Razem. W naszej gminie wielokrotnie łamie się prawo. Czasem sprawy są mniej lub bardziej dyskusyjne (vide sprawy miejscowego planu zagospodarowania terenu, sprawy zatrudnienia w UG), zdarza się, że UG łamie prawo bez jakichkolwiek wątpliwości. 
  O ile w przypadku mpzt czy zatrudnienia sprawa nie dotyczy bezpośrednio mieszkańców, o tyle w przypadku programu Decydujmy Razem sprawa jest oczywista.
  http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=224361 (uprzedzając usunięcie pliku - są tam: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz własnoręczny podpis - stan na dzień 27.01.2012 g. 11:04)

  Posilę się zatem cytatem:
  "Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jednocześnie ust. 2 precyzuje, iż osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby tylko wówczas, gdy wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (ust. 3)."

  Ja już nie pytam o to, czy ktoś jest kompetentny czy nie, ale czy ma mózg, z którego korzysta, czy robi sobie jawnie jaja z mieszkańców gminy? 

  Ps. Na liście mnie nie ma, ale życzę, aby któraś z osób na w/w liście wszczęła postępowanie sądowe. Może to kogoś czegoś nauczy. 

  Przy okazji:
  "Warto w tym miejscu wskazać na kilka orzeczeń sądów administracyjnych i powszechnych, które odnoszą się do interpretacji pojęcia danych osobowych. I, na co należy zwrócić uwagę, są wśród nich takie, które wywoływać mogą kontrowersje. Zaliczyć można do nich orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2000 r. (sygn. akt II SA 1860/2000), w którym Sąd ten uznał, iż „Danymi osobowymi w rozumieniu ustawy są informacje, pozwalające na określenie tożsamości osoby, czyli: imię, nazwisko, adres, numer PESEL i NIP. "
  Post edytowany przez Mataj 2012-01-27 11:08:25
 • Ja pier...  
 • Nieszczęsny załącznik został usunięty min. po 5 (sic!) godzinach. 
  Starczyło to jednak, aby zapisać załącznik, porobić zrzuty ekranu. ;)
 • Na liście znajdują sie dane 72 osób. Tylko 6 z tych osób to osoby, które były członkami Zespołu Partycypacyjnego projektu "Decydujmy Razem".


  Ciekawostką jest to, że z 72 osób figurujących na liście występujących z inicjatywą podjecia przez Radę Gminy Wiązwna uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna na  lata 2011-2013" aż 21 osób to pracownicy Urzędu Gminy, w tym wójt Anna Bętkowska oraz 4 pracowników Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich, którym kieruje Urszula Skolasińska, animator projektu "Decydujmy Razem". Taka to jest inicjatywa obywatelska.


   

 • To akurat nie jest koniecznie ciekawostką. Aby projekt rozpatrywany był przez Radę musiało go podpisać bodajże 50 mieszkańców gminy. Niekoniecznie członków zespołu. Też miałam go podpisać (w końcu spędziłam nad nim ja i wielu innych wiele godzin i szkoda by było tę pracę zmarnować z powodu braku kilku podpisów) ale jak się dowiedziałam, że odpowiednia ilość głosów została już zebrana to mi się do urzędu nie chciało fatygować... 
 • Niestety sam program zawiera jeszcze kilka błędów redakcyjnych. Nic, co zmienia sens dokumentu, ale paliwo dla tych, którym najbardziej przeszkadza bylejakość w działaniach samorządu. Rada nie powinna przyjąć program na najbliższe dwa lata z takimi niedoróbkami.
  Przykłady:
  • W przedmowie pani Wójt pisała, że ona przedkłada dokument radzie (taki był pierwotny zamiar). Jednak na ostatnim spotkaniu zespołu ustalono, że projekt uchwały ma być inicjatywą społeczną. Więc grupa 72 mieszkańców przedkłada dokument radzie.
  • Generał Stefan "Grot" nie ma nazwiska.
  • 1859 został ustawiony krzyż na kopcu, który powstał po II wojnie światowej na gruzach bunkra.
  • W jednym miejscu jest mowa o wprowadzeniu społecznego przedstawiciela do redakcji "Powiązań", w innym miejscu w tej sami tabeli jest mowa o dwóch przedstawicieli.
  Do tego pasuje niezrozumiały i bezsensowny §1 ust. 2 samej uchwały.

  Post edytowany przez obcy 2012-01-31 09:02:28