Poradnik wyborczy
 • 16 listopada wybierzemy radnych sejmiku województwa mazowieckiego, rady powiatu otwockiego oraz rady gminy Wiązowna. Poza tym odbędzie się głosowanie na wójta. Jeśli 16 listopada żaden z kandydatów na wójta nie dostanie więcej niż połowę głosów, to 30 listopada odbędzie się ponowne głosowanie.

  Okręgi wyborcze
  Po raz pierwszy radni gminy będą wybierani w okręgach jednomandatowych. Gmina została podzielona w 15 okręgów wyborczych:
  1 - Zakręt
  2 - Izabela, Michałówek
  3 - Majdan, Zagórze
  4 - Góraszka, Stefanówka
  5 - Boryszew, Duchnów
  6 - Kąck, Pęclin
  7 - OsiedleParkowe, Wiązowna Gminna
  8 - Wiązowna Kościelna (część północna)
  9 - Wiązowna Kościelna (część południowa)
  10 - Emów, Radiówek
  11 - Dziechciniec, Rudka, Żanęcin
  12 - Kopki, Lipowo, Malcanów
  13 - Kruszówiec, Wola Ducka, Wola Karczewska
  14 - Bolesławów, Czarnówka, Rzakta
  15 - Glinianka, Glinianka II, Poręby

  Schematyczna mapa:
  image

  Do rady powiatu wybierzemy 4 radnych w okręgu nr 4 razem z gminą Celestynów.

  W wyborach do sejmiku województwa gmina Wiązowna należy do największego, okołowarszawskiego okręgu wyborczego. Tu dostanie się 10 radnych do sejmiku.

  Gdzie głosować: obwody głosowania
  Lokale wyborcze będą w Wiązownie, Gliniance, Zakręcie, Duchnowie, Pęclinie i Malcanowie. Właściwy lokal wyborczy dla swojego miejsca zamieszkania można znaleźć tu: http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=305473

  Kto może głosować?
  Czynne prawo wyborcze mają obywatele polscy w okręgu wyborczym, w którym jest ich miejsce stałego zamieszkania, w wyborach do organów gminnych również obywatele UE.
  Niekoniecznie trzeba być zameldowany. Ważny jest rzeczywiste miejsce stałego zamieszkania. • Rada Gminy - organ uchwałodawczy gminy

  Do jej kompetencji należą m.in:

  • uchwalanie statutu gminy,
  • ustalanie wynagrodzenia wójta,
  • określanie ogólnych kierunków działalności wójta,
  • uchwalanie budżetu gminy,
  • udzielanie absolutorium czyli stwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu,
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • uchwalanie programów gospodarczych i dokumentów strategicznych gminy,
  • podejmowanie uchwał o tworzeniu jednostek pomocniczych, ustaleniu zakresu ich działania oraz zasad przekazywania im majątku gminnego oraz środków budżetowych na realizację zadań przypisanych im przez radę,
  • podejmowanie decyzji w sprawach podatków i opłat lokalnych, majątku gminnego i nieruchomości,
  • podejmowanie decyzji w sprawie emitowania obligacji, zaciągania pożyczek i kredytów,
  • podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia, likwidacji, reorganizacji i wyposażania w majątek przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych,
  • ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta oraz określanie sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


  źródło: Masz głos masz wybór
 • Wójt - organ wykonawczy gminy

  Do kompetencji wójta należy, min.:

  • wykonywanie uchwał rady gminy (jednak niewykonanie zaleceń rady nie daje podstawy do odwołania wójta),
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy oraz określanie sposobu ich wykonywania,
  • gospodarowanie majątkiem gminy oraz wykonywanie budżetu gminnego,
  • zarządzanie gminnymi spółkami ( wójt ma decydujący wpływ na obsadę ich władz oraz kontrolowanie ich pracy),
  • zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (np. dyrektorów szkół, ośrodków zdrowia, ośrodków kultury, bibliotek),
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym),
  • wykonywanie zadań przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym),
  • ustalanie regulaminu i zasad funkcjonowania urzędu gminy,
  • możliwość powierzenia prowadzenie określonych spraw zastępcy, którego wójt może zatrudnić, lub sekretarzowi gminy.


  źródło: Masz głos masz wybór
 • Dorzucę jeszcze finansowe zestawienie dla naszej gminy (można również sprawdzać inne):
  http://sprawdzsamorzad.pl/samorzad.php?jstname=Wiązowna+(gmina+wiejska,+woj.+mazowieckie)