• Poczta pantoflowa informuje, że przewodnicząca Rady Monika Sokołowska zamierza zrezygnować z funkci przewodniczącej. Powodem ma być dłuższy pobyt za granicą. Podobno zamierza jednak pozatać radną i przyjeżdżać na sesje. 
  Czy to jest napewno dobre rozwiązanie? Do obowiązków radnych należy nie tylko obecność na sesjach. 
  Nie wiem jak długi ma być pobyt poza gminą. Jeśli dłużęj niż kilka miesięcy, to sprawa ma oprócz aspektu praktycznego jeszcze aspekt prawny: 

  Art. 11.
  § 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma:
  5) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  – osoba mająca prawo wybierania tych organów;

  Art. 10.
  § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:
  3) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:
  a) rady gminy – obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebę-
  dący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
  18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,

  Art. 383.
  § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:
  2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;
  § 2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w § 1 stwierdza
  rada w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnię-
  cia mandatu.

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

  Jeśli wygaśnie mandat Moniki Sokołowskiej, czekają nas wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 7 (Glinianka, Czarnówka, Kruszówiec, Lipowo, Poręby)