Finansowanie kampanii wyborczej
 • Oddzielona od syskusji: Kandydaci na wójta.

  Widząc że jest dużo wątpliwości na ten temat utworzyłem osobną dyskusję.
  Post edytowany przez admin 2014-10-19 20:46:03
 • witam...

  Niestety niczego innego po panu Januszu niemozna było sie spodziewać w wypowiedzi radiowej trojki... dziś też był gwiazda festynu który notabene był zawodami strażackimi(LAdne sfinansowanie komitetu) a czy można promować sie tak ordynarnie z cała swoja załoga... ???
  Niezbyt eleganckie zachowanie zaproszonych gości ze swiata mediów.. nijaki pan.A.Supron żenua.. zero profesjonalizmu ludzie zastanówcie sie na kogo głosować bo wiązowna niebedzie wogóle sie rozwijała


  pozdrawiam R.
 • To kto właściwie organizował i finansował tę promocję?
 • Mam nadzieję, że pan Budny z kasy własnej.
 • Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to panu Budnemu nie wolno jej finansować z własnej kieszeni. Przynajmniej nie bezpośrednio. Zasady finansowania reguluje Kodeks wyborczy.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112

  Najważnejsze zasady:
  Art. 125.
  Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.
  Art. 126.
  Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych.
  Art. 127.
  § 1. Za gospodarkę finansową komitetu wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi ją jego pełnomocnik finansowy.


  Jeśli się okaże, że stwory niejawne jak "nasza wiazowna" lub "mojawiazowna.pl" są związane z jednym z komitetów wyborczych, to jest ich działanie jest niezgodne z Art. 125.
  Jak jeden z kandydatów rozrabia, to odpowiedzialny jest pełnomocnik komitetu (też finansowo i karnie).

  Art. 132.
  ...
  § 3. Środki finansowe:
  1) komitetu wyborczego organizacji,
  2) komitetu wyborczego wyborców
  – mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce sta-
  łego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów banko-
  wych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.
  ...
  § 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o cha-
  rakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plaka-
  tów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biuro-
  wych udzielanej przez osoby fizyczne.


  Kto ile wpłaca na konto komitetu wyborczy jest jawne. Jedna osoba może wpłacać 15krotność minimalnego wynagrodzenia (25200 PLN) Za stoisko KWW Janusza Budnego na imprezie komitet powinien płacić straży pożarnej. Pozostaje pytanie, kto płaci za stoisko "mojej Wiązowny".

  Art. 140.
  § 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry:
  1) zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i
  wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia
  kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowią-
  zania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty;
  2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę
  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z
  dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obo-
  wiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o za-
  rządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości
  zamieszkania takiej osoby.
  § 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swo-
  jej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach
  i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub do-
  konania wpłaty.


  Jeśli ktoś wpłaci (łącznie) więcej niż 1680 PLN, komitet musi w ciągu 7 dni o tym poinformować. Żaden z komitetów startujący w wyborach do organów gminnych nie ma strony internetowej (według informacji Komisarza Wyborczego).

  Art. 142.
  § 1. Pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada
  organowi wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o
  utworzeniu komitetu, sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiąza-
  niach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i wa-
  runkach ich uzyskania, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”.


  "Organ wyborczy" to Komisarz Wyborczy w Warszawie. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do finansowania kampanii wyborczej, powinien poinformować właśnie Komisarza Wyborczego. Formalnie tylko partie polityczne, komitety wyborcze, które brały udział w danych wyborach oraz stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidują działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych mogą zgłaszać zastrzeżenia.
  http://warszawa.pkw.gov.pl/delegatura-kbw-w-warszawie/komisarz-wyborczy-w-warszawie.html

  Uregulowano też szczegółowo dostęp do sprawozdań:

  Art. 143.
  ...
  § 3. Sprawozdania finansowe przedkładane komisarzowi wyborczemu są udostęp-
  niane przez niego na wniosek zainteresowanych podmiotów. Komisarz wybor-
  czy podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu w dzienniku o za-
  sięgu co najmniej wojewódzkim, informację o miejscu, czasie i sposobie ich
  udostępniania do wglądu.


  I jeszcze z przepisów karnych:

  Art. 496.
  Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego
  oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą
  – podlega karze grzywny.

  Art. 499.
  Kto, w związku z wyborami, bez pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego prowa-
  dzi agitację wyborczą
  – podlega karze grzywny albo aresztu.

  Art. 502.
  Kto, w związku z wyborami, podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej agitacji
  wyborczej, napoje alkoholowe nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możli-
  wych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  – podlega grzywnie od 5000 do 50 000 złotych.

  Art. 505a.
  Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie
  dopełnia obowiązku prowadzenia, umieszczania na stronie internetowej lub uaktual-
  niania rejestru zaciągniętych kredytów lub rejestru wpłat osób fizycznych
  – podlega karze grzywny.

  Art. 506.
  Kto, w związku z wyborami:
  ...
  6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu
  wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową po-
  chodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce sta-
  łego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  ...
  – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

  Art. 507.
  Kto, w związku z wyborami, udziela komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego
  imieniu korzyść majątkową o charakterze niepieniężnym inną niż nieodpłatne usługi
  polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizycz-
  ne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne
  – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.


  Post edytowany przez admin 2014-10-19 22:02:47
 • Też mnie to po oczach uderzylo jak oglądalem zdjęcia z tego szkolenia. Nota bene na Wiązowskiej OSP również jest plakat wyborczy Budnego. Nie mam nic przeciwko temu panu, ale jestem przeciwny reklamowaniu go na TEORETYCZNIE niezależnych jednostkach dobra PUBLICZNEGO.

  Panie Budny (wiem, że pan czytuje forum) - OSP nie jest PRYWATNYM FOLWARKIEM, a dobrem PUBLICZNYM. Takie zachowanie po prostu zniesmacza i nie przystoi.
 • A tam, a tam... a nowa fura z sikawką jest? - jest! Coś za coś :)
 • Panowie skupmy się na tym co robi Pani Wójt by pozostać przy władzy a nie plujmy na kandydatów do tego stanowiska , oczywiście tym zajmiemy się po wyborach .
 • Ale pani wójt też jest kandydatem do tego stanowiska.
  Nie rozumiem czemu nie krytykować tego co się nam nie podoba u kandydatów. Po wyborach będzie musztarda po obiedzie.
 • Ale Pani Wójt już tyle narobiła że dyskusja o niej nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli komuś się jeszcze coś tli w głowie że może by tak jeszcze raz, to niech się przejdzie do Wiązowskiego Centrum Rozrywki, siądzie na ławeczce a wiatr mu głupoty z głowy wywieje. (przynajmniej mam taką nadzieję)
 • To ciekawe co piszecie o: stworach niejawnych jak "nasza wiazowna" lub "mojawiazowna.pl" . Na stronie http://mojawiazowna.pl/?page_id=9
  są relacje z dwóch wydarzeń, jedno związane ze strażą pożarną, drugie z klubem Advit. Akurat te dwa aspekty były poruszane mocno na forum w kontekście zasług jednego z kandydatów.
  Więcej nie napiszę bo to tylko to co sobie w ciągu ostatnich kilku minut zestawiłam. Cóż, zbiegi okoliczności się zdarzają. Czy nie? Tak sobie głośno myślę.
 • no jak prezes OSP się zgodzil to niech wisi na płocie , mi to nie przeszkadza . Mataj piszesz dobrem publicznym to sprobuj tam zaparkować. A co do finansowania to by znaczyło ,że te cukierki p. Garajdy z kolei maozwieckiej nie bardzo legalne są?
 • @Wazka - dobrem publicznym nie oznacza publicznym szaletem. To nie parking ;)
 • oj Mataj nie matacz jesli osp go wspiera , zreszata zawsze tak jest że wykorzystuje sie znajomych w kampani wisi niech wisi sobie
 • @ Wazka

  "wisi niech wisi sobie"

  Ale żeby kategorii B? ;)

  image
  640 x 480 - 62K
 • Fajnie wyszło, gratuluję spostrzegawczości, dobrze, że przy okazji wyborów można się pośmiać z "małych wpadek". Jeszcze raz gratuluję bystrego oka. @-) Może jeszcze ktoś coś ciekawego wypatrzy?.